تماس با کوشا تجارت نیما


شرکت کوشا تجارت نیما
آدرس دفتر مرکزی :ایران -  کرمانشاه، شهرستان پاوه، بخش باینگان، شهر بان وره، خیابان فرهنگیان

 
مدیر عامل : مرجان خسروی تیراندازه
تلفن همراه : 09120379895
مدیر خدمات : بابک شادخوی
تلفن همراه : 09141620155
رابط شرکت : بابک شادخوی
تلفن همراه : 09141620155