شرایط خدمات فروش

شرایط خدمات فروش

 

ضمانت نامه تایر و تیوپ شرکت

شرایط ضمانت

-1 کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ مندرج در بخش مستندات و قوانین سامانه irangs.ir رعایت می گردد.

۲- تایرهای عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت ۵ سال توسط شرکت ضمانت می گردند.

۴ تیوپ های عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت ۳ سال توسط شرکت ضمانت می گردند.

جهت جبران خسارت محصولات آسیب دیده با ارائه این کارت به نمایندگان این شرکت در سراسر کشور مراجعه نموده و پس از بازدید توسط کارشناسان شرکت و تایید عیب ناشی از تولید و ایراد ذاتی تایر تیوپ مطابق آیین نامه تایرهای خسارتی پس از کسر میزان کارکرد نسبت به پرداخت خسارت یا تعویض اقدام خواهد شد.

 

مواردی که شامل ضمانت نمی گردد:

- آسیب های ناشی از حرکت در حالت کم بادی و پنچری، سرعت غیر مجاز، بار اضافه، برخورد با موانع، تماس با مواد شیمیایی استفاده از رینگهای غیر استاندارد.

- متلاشی شدن ناحیه طوقه در اثر سوختگی ناشی از داغ شدن کاسه چرخ به علت ترمزهای پیاپی یا تاب داشتن کاسه چرخ

- سایش های یکطرفه ناشی از تنظیم نبودن محورها.

- استفاده از تایر غیر همسان در یک محور از لحاظ سایز و عمق آج و نوع طرح آج تایر. - خراشیدن دیواره یا کندگی آج تایر به علت حرکت در جاده های غیر استاندارد. آسیب دیدگی ناحیه طوقه به علت رینگ کردن غیر استاندارد.

تایرهایی که توسط مصرف کننده تعمیر و یا روکش شده است.

تایرهایی که آج باقیمانده آنها کمتر از شاخص TWI .باشد ) این شاخص برای تایرهای سواری ۱٫۶ میلیمتر میباشد